top of page
< Back

Про сплату ПДВ за звітний період за рахунок сум ПК у поточному періоді

Автор: Борис Куприянський

Станом на 25 червня 2016 року на рахунку підприємства в системі електронного адміністрування ПДВ (далі також Електронний рахунок) обліковуються кошти в сумі 100 тис. грн. Ця сума сформована за рахунок отриманих підприємством податкових накладних від своїх контрагентів, складених в червні поточного року (тобто, за наслідками придбання певних товарів/робіт/послуг). У декларації за травень позитивне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту складає – 500 тис. грн. Всі податкові накладні, видані продавцем, зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі також ЄРПН).

Виникає питання: на яку суму підприємству необхідно поповнити свій рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, щоб належним чином виконати податкові обов’язки за результатами звітного (травневого) періоду: 500 тис. грн. чи 400 тис. грн.?

Засади формування податкового кредиту.

Відповідно до п. п. 200.1, 200.2 ст. 200 Податкового кодексу (ПК) України:

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

Відповідно до п. п. 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 ПК України:

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

— дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

— дата отримання платником податку товарів/послуг.

Податковий кредит звітного періоду визначається вих

— придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціяху межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної

  •     Таким чином, з наведених положень законодавства слідує, що загальна сума податкового кредиту, сформованого на підставі отриманих та зареєстрованих податкових накладних, може бути використана в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ лише щодо:          — того ж самого звітного податкового періоду, в якому такі податкові накладні були оформлені або  

—       у майбутніх податкових періодах протягом 365 к.д. з дати складання таких податкових накладних.

В наведеному прикладі, станом на 25.06.2016 р., на електронному рахунку підприємства обліковуються кошти в сумі 100 тис. грн., сформованих на підставі податкових накладних, отриманих підприємством в червні місяці.  

  • Отже, 100 тис. грн. – це сума податкового кредиту, на яку підприємство може зменшити свої податкові зобов’язання вже за наслідками звітування за поточний місяць червень (до 20 липня) .

Механізм функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.  

Відповідно до п. 2 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість (далі також – Порядок):  

Рахунок у системі електронного адміністрування податку – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти:

—  у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також

—  у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.

Відповідно до п. 2001.1 ст. 2001 ПК України:

Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

—  суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

— суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;

—  суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

— суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;  

— інші показники, які згідно з вимогами  пункту 34 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу враховуються під час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.

  •       Таким чином, Податковий кодекс України диференціює суми, які обліковуються на електронному рахунку платника в системі електронного адміністрування, в залежності від їхнього походження. Тому, кошти в сумі 100 тис. грн. на Електронному рахунку підприємства – це сума податку, що міститься в отриманих підприємством податкових накладних в червні поточного року.

Використання сум податкового кредиту на Електронному рахунку.

Згідно з положенням п. 2001.3 ст. 2001 ПК України:

      Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (Накл), обчислену за такою формулою: 

Накл = НаклОтр + Митн + ПопРах + Овердрафт — НаклВид — Відшкод — Перевищ,

деНаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.

  •       З наведеного слідує висновок, що функціональним призначенням суми податку за отриманими податковими накладними є її врахування при обчислені так званої «Реєстраційної суми», тобто тієї суми, на яку платник податку має право видати та зареєструвати певні податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

  При цьому, враховуючи встановлені ПК України правила щодо порядку формування податкового кредиту та визначення суми податку, яка підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України (ст. 198, п. п. 200.1, 200.2 ст. 200), загальна сума податку за отриманими накладними може враховуватись при зменшені податкових зобов’язань лише у тому ж самому періоді, в якому такі накладні були оформлені, або у майбутніх періодах впродовж встановленого строку (365 к. д.)

В свою чергу,пунктом 2001.5 ст. 2001 ПК України встановлено, що:

З рахунку платника у системі електронного адміністрування ПДВ перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду.      

 Відповідно до п. п. 19-22 Порядку:

Суми податку, зазначені в податкових деклараціях з податку, перераховуються до бюджета з електронного рахунка платника податку.       

 Для перерахування до бюджету сум узгоджених податкових зобов’язань відповідно до поданих податкових декларацій з податку ДФС не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає Державній казначейській службі (далі — Казначейство) відповідний реєстр, на підставі якого Казначейство не пізніше останнього дня строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету з електронних рахунків платників.

У разі недостатності коштів на електронному рахунку платника податку для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань Казначейство перераховує кошти в межах їх залишку на такому рахунку. При цьому , залишок узгоджених податкових зобов’язань платника податку, не сплачений до бюджету, обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі шляхом перерахування до бюджету коштів, що перераховуються платником податку з поточного рахунка на електронний рахунок .

Висновки.

  1.    Для підприємства не вбачається можливим використання наявних на Електронному рахунку коштів в сумі 100 тис. грн. в рахунок погашення податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих за травень поточного року;                                                                                

  2.   У терміни, встановлені ПК України для самостійної сплати податкових зобов’язань з ПДВ, підприємство має забезпечити наявність необхідної суми на Електронному рахунку;                                                                                                                

  3.    З  метою належного виконання підприємством обов’язку  зі сплати ПДВ за результатами звітного (травневого) періоду, підприємству необхідно з власного поточного рахунку поповнити свій рахунок в системі електронного адміністрування на загальну суму 500 тис. грн.          

Опубликовано: «ЛІГАБізнесІнформ» https://blog.liga.net/user/bkupriyanskiy/article/22912Все права защищены Адвокатская Контора Бориса Куприянского

bottom of page